Філяс Уляна Степанівна    Філяс Уляна Степанівна - вчитель початкових класів.

Липка Наталія Володимирівна    Липка Наталія Володимирівна - практичний психолог.

Яців Марта Романівна    Яців Марта Романівна - соціальний педагог.

Рищак Вікторія Михайлівна    Рищак Вікторія Михайлівна - вчитель-логопед, дифектолог.

Логінова Валентина Володимирівна    Логінова Валентина Володимирівна - асистент вчителя.

Єсип Олеся Михайлівна    Єсип Олеся Михайлівна - асистент вчителя.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

     Інклюзія - (від англ. Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян, і дітей, зокрема, в соціумі, і насамперед, дітей з особливими освітніми потребами.
    Діти з особливими освітніми потребами - діти, чиї освітні потреби виходять за межі загально прийнятої норми:
    • діти з особливостями психофізичного розвитку
    • обдаровані діти
    • діти з соціально вразливих груп
  Інклюзивне навчання дозволить кожній дитині (як обдорованій, так і з порушеннями у розвитку) рівноправно брати участь в академічному і суспільному житті. Термін інклюзія має відмінності від термінів інтеграція та сегрегація. При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання бажаного результату.
     Інклюзія - це процес реального включення дітей з особливими освітніми потребами в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідне для всіх членів суспільства.
     Інклюзивне навчання - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта – це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоби забезпечити рівність можливостей.
     Інклюзивна освіта - це процес, у якому школа намагається відповідати на потреби всіх учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоби забезпечити рівність можливостей.
     Інтеграція - (від лат. взаємопереплетіння, об’єднання окремих частин в єдине ціле) - зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми потребами у регулярний освітній простір
    • Соціальна інтеграція
    • Функціональна інтеграція
    • Зворотна інтеграція
    • Спонтанна або неконтрольована інтеграція
     Заклад інклюзивного навчання - загальноосвітній навчальний заклад, в якому створені спеціальні умови для отримання освіти особами, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, спільно з особами, які не мають таких обмежень.
     Спеціальна освіта - дошкільна, загальна середня, професійно-технічна та вища освіта, для отримання якої для осіб з особливостями психофізичного розвитку створюють спеціальні умови.
     Індивідуалізація процесу навчання - організація навчально-виховного процесу, при якій вибір способів, прийомів, темпу навчання враховує інди¬відуальні відмінності учнів, рівень розвитку їхніх здібностей до навчання. Індивідуалізація процесу навчання. в українській школі здійснюється в умовах колективної навчальної роботи з класом і в рамках завдань та змісту освіти: всі учні повинні оволодіти знаннями, вміннями й навичками в обсягах, передбачених навчальними програмами. Необхідність індивідуалізації зумовлюється тим, що рівень підготовки і розвитку здібностей до навчання не в усіх школярів однаковий. Індивідуалізація процесу навчання ґрунтуючись на глибокому знанні вчителем індивідуальних особливостей, духовного світу кожного учня, сприяє розвиткові пізнавальних здібностей усіх учнів, враховує їх нахили й інтереси, різне ставлення до навчання, до окремих навчальних предметів. Мета її полягає в тому, щоб забезпечити максимальну продуктивну роботу всіх учнів, і має здійснюватися на всіх етапах навчання й головним чином під час засвоєння нових знань. Індивідуалізація процесу навчання передбачає перспективне планування вивчення навчального матеріалу. Однією з форм індивідуалізації є програмоване навчання, яке дає можливість активізувати працю кожного учня, посилити самоконтроль.
     Індивідуальний підхід до дітей - принцип педагогіки, згідно з яким у навчально-виховній роботі з колективом дітей досягається педагогічний вплив на кожну дитину, який ґрунтується на знанні її особистих рис і умов життя. В результаті всебічного вивчення своїх вихованців у педагога створюється чітке уявлення про характер кожного з них, про його інтереси і здібності, що дає змогу зрозуміти вчинки дитини, застосувати найбільш доцільні навчально-виховні засоби, які розвивають творчу активність дітей. Знаючи інтереси й нахили учнів, педагог заохочує здібних учнів до успішнішої роботи в повній відповідності з їхніми можливостями, сприяє просуванню вперед учнів з серед¬ньою успішністю, допомагає відстаючим учням ліквідувати прогалини в знаннях. Залежно від типу вищої нервової діяльності учнів, з урахуванням рівня їхнього розвитку педагог визначає характер індивідуальних завдань для самостійної роботи учнів. Індивідуальний підхід. – необхідна умова ефек¬тивності педагогічного процесу, оскільки будь-який виховний вплив заломлюється через індивідуальні особливості конкретної особистості. Індивідуальний підхід застосовується як виховними системами гуманістичної орієнтації (коли вихователі визнають право кожної дитини бути не схожою на інших), так і системами авторитарного типу, які прагнуть усіх дітей зробити однаковими. У зв'язку з цим у сучасній педагогічній науці і практиці виникла необхідність запровадження нового поняття – особистісного підходу, який має багато спільного з індивідуальним підходом., однак на відміну від нього головну мету вбачає в розвиткові особистості, а не її пригніченні.
     Індивідуальний розвиток - процес формування індивіда від народ¬ження до кінця життя. Позначається терміном "онтогенез" (від грец. – сущий і – походження) на відміну від "філогенезу" (грец. – рід, плем'я), під яким розуміють розвиток органічного світу в цілому або окремих видів організму. Вікові етапи індивідуального розвитку якісно відрізняються один від одного. У дітей певного віку є багато спільних і типових для даного періоду особливостей поведінки. Разом з тим кожна дитина будь-якого віку має свої власні, індивідуальні особ¬ливості. Індивідуальні особливості впли¬вають на успішність навчальної роботи, швидкість і міцність запам'ятовування та осмислення навчального матеріалу, на інтерес до навчальних предметів тощо. Тому одним з основних принципів сучас¬ної педагогіки є індивідуальний підхід до дітей у вихованні та навчанні їх.
     Що дає інклюзивне навчання?
  Навчальний заклад, який впроваджує інклюзивну форму навчання, надає дитині з особливими потребами:
    • можливість здобути освіту відповідно до своїх індивідуальних здібностей;
    • вільно спілкуватися та займатися спільними справами зі своїми однолітками.
     Львівська спеціалізована школа «Надія - школа, де навчаються діти за інклюзивною формою навчання – це заклад освіти, відкритий для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, соціальних чи інших особливостей. Тому вона а має безбар’єрне навчальне середовище, адаптовані навчальні програми та плани, розроблені та опрацьовані методи та форми навчання. Особливістю такого навчального закладу є залучення батьків до співпраці з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей. Необхідною умовою інклюзивного навчання – є посада вихователя (асистента вчителя).
     Переваги інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами:
    • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.
    • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
    • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
    • Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.
    • У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими однолітками й участі у громадському житті.
  Переваги для дітей без особливих потреб:
    • Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.
    • Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.
    • Діти вчаться співробітництву.
    • Діти вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а також співчувати іншим.
  Переваги для родин:
    • Батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей.
    • Родини одержують підтримку з боку інших батьків
    • Батьки беруть активну участь у визначенні навчальних цілей і завдань для дітей.
  Переваги для вчителів та інших фахівців:
    • Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
    • Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
    • Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) навчаються працювати в команді.
     Необхідною умовою інклюзивного навчання – є посада вихователя (асистента вчителя)
Взаємодія вчителя та вихователя ( асистента вчителя).
  Здійснювати навчальні цілі педагогові допомагає вихователь (асистент вчителя). Учитель прописує індивідуальні вправи й завдання для дитини, тобто розробляє певну інструкцію, а вихователь (асистент вчителя), виконуючи її, допомагає здійснити задумане вчителем. У коло обов’язків асистента вчителя входить супровід дитини за необхідності й надання допомоги в організації її діяльності.
Створення умов для "особливих" дітей
  Не підлягає сумніву, що інклюзивне освітнє середовище формується вчителем, до того ж не одним вчителем, а цілою командою педагогів і фахівців – колективом, який працює в міждисциплінарній співпраці. У розвитку інклюзивного освітнього простору ЛСШ «Надія» беруть участь адміністрація школи, учителі-предметники, логопед Франківського районного відділу освіти, практичний психолог, дефектологи партнерської школи «Довіра».
     Який шлях до інклюзивного навчання?
  1. Дитина з особливими освітніми потребами до вступу у навчальний заклад проходить обстеження на ПМПК.
  2. Батьки дитини мають право вибирати навчальний заклад, де вона буде навчатися.
  3. Загальноосвітній навчальний заклад організовує педагогів для здійснення корекційно-педагогічної роботи з відповідною групою дітей і кожним окремо.
  Пріоритетні завдання практичного психолога, який здійснює психологічний супровід інтегрованого (інклюзивного) навчання дітей з особливими потребами, є:
    • запобігання появі у хворої дитини психопатологічних рис під впливом особливих умов її розвитку;
    • запобігання затримці здобуття знань, розвитку особистості, запобігання інфантилізму;
    • заспокоєння дитини, зміцнення її вольових рис;
    • стимулювання позитивного ставлення до дефекту, віри в можливість його компенсації;
    • просвітницька робота з іншими дітьми та педагогами школи щодо особливостей контингенту;
    • оптимізація спілкування дитини з однолітками, батьками, педагогами;
    • допомога дітям в опануванні системи стосунків зі світом і самим собою;
    • розробка і впровадження відповідних форм і методів роботи як умови успішного навчання дітей з особливими потребами.
  Ці завдання реалізуються через такі основні напрями роботи практичного психолога,який здійснює супровід інклюзивного навчання:
    •психологічна діагностика;
    •психологічна корекція;
    •психологічне консультування;
    •психологічна реабілітація
    Світовий досвід реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту
Досвід США
  мейнстрімінг – надання всім "особливим" дітям права здобуття вільної державної освіти в умовах, що "мінімально обмежують такі можливості", "в загальному потоці" з дітьми, що нормально розвиваються, бажано в одних і тих же школах
Досвід Італії
  В освітніх департаментах провінцій країни функціонують консультативні служби, до складу яких входять різнопрофільні фахівці, адміністратори шкіл, працівники управлінь освіти, представники громадських організацій, за необхідності долучаються спеціалісти служб охорони здоров’я. Співробітники цих служб організовують інклюзивне навчання, діагностуючи дітей і визначаючи їхні потреби, надають консультативну та навчально-методичну допомогу педагогам і шкільній адміністрації.
Досвід Чехії
    •уможливлення виховання та освіти неповносправних дітей в загальноосвітніх масових школах із забезпеченням соціальних, матеріальних i технічних умов та кваліфікованого педагогічного супроводу;
    •переведення неповносправних учнів у спеціальні школи відбувається лише у випадках, коли ступінь неповносправності або комплексний дефект утруднює їх навчання в масових школах (зазвичай, за згодою батьків);
    •реформування традиційної шкільної системи відбулося в основному в перенесенні акценту зі шкіл-інтернатів на систему менших шкіл та спеціальних груп та класів у дитсадках, початкових i середніх школах для здорових дітей;
    •забезпечення спеціальної педагогічної виховничо-освітньої компетенції в загальноосвітніх школах через відкриття мережі консультацій у спеціальних педагогічних центрах (СПЦ);
    •розбудова альтернативної шкільної системи, в якій могли б бути задіяні церква, громадські інституції та приватні особи

***

Як спілкуватися з дитиною з ООП, якщо він не розмовляє. Детальніше

***

Аутизм за 5 минут. Основные признаки аутизма. Статистика заболеваемости аутизмом. Причины аутизма. Детальніше

***

Мати дівчини з синдромом Дауна: Батьки, дивіться в очі своєї дитини. Детальніше

***

Інклюзія. НЕ ТРЕБА ЧИТАТИ МЕНІ ЛЕКЦІЙ!  Підказки регулярним вчителям. ДетальнішеВгору